Kasteel de Hoogenweerth

Kamer boeken

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN KASTEEL DE HOOGENWEERTH

1.Definities

1.1 opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kasteel de Hoogenweerth (bekend bij de kamer van koophandel onder: Kasteel de Hoogenweerth BV, kvk nr: 62144456), een Overeenkomst aangaat.
1.2 Algemene Voorwaarden: de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Kasteel de Hoogenweerth
1.3. Uniforme Voorwaarden Horeca: de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), diensten verlenen en overeenkomsten sluiten.
1.4. Kasteel de Hoogenweerth: de vennootschap die deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart op de Overeenkomst, op iedere offerte die door Kasteel de Hoogenweerth wordt uitgebracht en/of op iedere rechtshandeling die door/namens Kasteel de Hoogenweerth wordt verricht.
1.5. Diensten: de door Kasteel de Hoogenweerth aan Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst te leveren diensten. Onder Diensten wordt in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot: de verzorging en organisatie op locatie van, voor zowel de zakelijke als particuliere markt, exclusieve evenementen, fairs presentaties en (netwerk) bijeenkomsten, voor leden als niet-leden van de door Kasteel de Hoogenweerth opgerichte en op te richten sociëteitsavond(en) zoals The Sunday Lunch Club.
1.6. Locatie: de tussen Opdrachtgever en Kasteel de Hoogenweerth en de Overeenkomst opgenomen locatie.
1.7. Overeenkomst: De getekende opdrachtbevestiging (incl. Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden) tussen Kasteel de Hoogenweerth en Opdrachtgever voor de levering van Diensten.
1.8. The Sunday Lunch Club: de besloten vereniging The Sunday Lunch Club die wordt geëxploiteerd door Kasteel de Hoogenweerth met als doel de verzorging en organisatie van (besloten) bijeenkomsten.
1.9. Partijen: Opdrachtgever en Kasteel de Hoogenweerth, of tot de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kasteel de Hoogenweerth B.V.
1.10. Website: een door Kasteel de Hoogenweerth aangeboden website.
1.11. Opties: Opties geplaatst op een datum en locatie zijn twee weken geldig vanaf moment van het vastleggen van de optie. Kasteel de Hoogenweerth is niet genoodzaakt de (rechts)persoon die de optie vastlegt te verwittigen van het verlopen van een optie.

2. Toepassing Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, op iedere offerte die door Kasteel de Hoogenweerth wordt uitgebracht en/of op iedere rechtshandeling die door/namens Kasteel de Hoogenweerth wordt verricht en maken integraal deel uit van de Overeenkomst tussen Kasteel de Hoogenweerth en Opdrachtgever. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst, mits deze rechtsgelding is ondertekend. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst  te ontbinden indien de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden resulteren in grote veranderingen aan de commerciële voorwaarden en/ of de risico’s voor de opdrachtgever vergroten.
2.2 Kasteel de Hoogenweerth heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever al tijdig, tenminste 4 weken voorafgaande aan het evenement, schriftelijk worden geïnformeerd over wijzigingen in de bestaande Overeenkomst. Met het (voortdurend) afnemen van de Diensten door Opdrachtgever na wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt Opdrachtgever geacht deze wijziging te hebben aanvaard.
2.3 Van de Algemene Voorwaarden of van één of meer in de Algemene Voorwaarden vervatte bepalingen kan slechts schriftelijk in de Overeenkomst tussen Kasteel de Hoogenweerth en Opdrachtgever worden afgeweken. Kasteel de Hoogenweerth wijst de toepassing van de enige (algemene) voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd expliciet van de hand.
2.4 De Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de opties op de Diensten. Een optie op de Diensten is gedurende een periode van tien werkdagen geldig. Tenzij anders overeengekomen in de offerte.
2.5. Iedere toepasselijkheid van de ‘’ United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods ‘’ (het ‘’Weens Koopverdrag’’) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.6. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo onder nummer 62144456.

3. Totstandkoming Overeenkomst.

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Kasteel de Hoogenweerth van mondelinge of schriftelijke opdrachten van Opdrachtgever, dan wel door schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een door Kasteel de Hoogenweerth versterkte offerte.
3.2. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid en capaciteit van de Diensten en aanvaarding van Opdrachtgever door Kasteel de Hoogenweerth.
3.3. Kasteel de Hoogenweerth kan op verzoek van Opdrachtgever een schriftelijke offerte verstekken voor  de levering van de Diensten. De offerte is geldig voor termijn die in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen zal de offerte tien(10) werkdagen geldig zijn.
3.4. Uitingen van Kasteel de Hoogenweerth op een website of anderszins met betrekking tot de Diensten gelden als een vrijblijvend aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.

4. Annulering van de Overeenkomst

4.1 Kasteel de Hoogenweerth hanteert op haar Overeenkomst de annuleringsvoorwaarden van de Uniforme Voorwaarden horeca, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s Gravenhage, met uitzondering van art. 4.2, welke hieronder als algemene voorwaarde nader wordt omschreven.
4.2 Wanneer de Overeenkomst wordt geannuleerd dan gelden de volgende bepalingen conform de UVH (Uniforme Voorwaarden Horeca) :a. bij annulering meer dan negen maanden voor het tijdstip waarop krachtens de Overeenkomst de Diensten zal moeten worden verleend, nader te noemen: ’de ingangsdatum’, is Opdrachtgever niet gehouden enige vergoeding aan Kasteel de Hoogenweerth te betalen. B. bij annulering tussen de 9 maanden en 6 maanden voor de uitvoerdatum is Opdrachtgever gehouden 15% van de overeengekomen vergoeding aan Kasteel de Hoogenweerth te betaling. C. bij annulering tussen 6 maanden en 2 maanden voor de uitvoerdatum is Opdrachtgever gehouden 35% van de overeengekomen vergoeding aan Kasteel de Hoogenweerth te betalen. D. bij annulering tussen 2 maanden en 40 dagen voor de uitvoerdatum is Opdrachtgever gehouden 60% van de overeengekomen vergoeding aan Kasteel de Hoogenweerth te betalen. e. bij annulering tussen 40 dagen en 15 dagen voor de uitvoerdatum is Opdrachtgever gehouden 85% van de overeengekomen vergoeding aan Kasteel de Hoogenweerth te betalen f. bij annulering tussen 14 dagen en 8 dagen voor de uitvoerdatum is Opdrachtgever gehouden 90% van de overeengekomen vergoeding aan Kasteel de Hoogenweerth te betalen. g. bij annuleringen 7dagen of minder voor uitvoerdatum is Opdrachtgever gehouden 100% van de overeenkomen vergoeding aan Kasteel de Hoogenweerth te betalen.

Als extra coulance naar opdrachtgevers stelt Kasteel de Hoogenweerth dat bij annulering door calamiteiten in de eerste familielijn kan het evenement kosteloos verplaatst worden binnen 365 dagen naar een andere geschikte datum. (RESTITUTIE VAN HET BEDRAG IS NIET MOGELIJK)

5. Vergoeding en betaling

5.1 Opdrachtgever zal voor de door Kasteel de Hoogenweerth geleverde Diensten de in de Overeenkomst vermeldde vergoeding betalen, op de in lid 4 van dit artikel aangewezen wijze, tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst.
Opdrachtgever is zich bewust dat Kasteel de Hoogenweerth binnen het kader van haar dienstverlening via zogeheten affiliatieafspraken met derden tot nadere vergoedingen van deze derden is gerechtigd (kickback fees)
5.2 Alle vergoedingen kunnen wijzigen ondergaan als gevolg van het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst voor Kasteel de Hoogenweerth onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen kostenstijgingen, veranderingen in de werkzaamheden of een wijziging van de opdracht. Tot onvoorziene kostenstijgingen worden in elk geval gerekend: (a) onvoorziene tussentijdse wettelijke voorgeschreven kostprijsverhogende maatregelen; (b) vertraging ontstaan door in het verzuim blijven van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de wijziging en de vergoeding gemiddeld meer dan 8% zijn. Normale prijsstijgingen door inflatie zijn geacht opgenomen te zijn in de offertes van Kasteel de Hoogenweerth.
5.3 Alle in de Overeenkomst vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anders overeengekomen.
5.4 Bij totstandkoming van de overeenkomst met Kasteel de Hoogenweerth dient de opdrachtgever 20% van het totale offerte bedrag te voldoen aan Kasteel de Hoogenweerth ter bevestiging van de reservering. Het overige offerte bedrag wordt in 5 gelijke termijnen (of anders overeengekomen) voldaan op het bankrekeningnummer van Kasteel de Hoogenweerth. (DE LAATSTE TERMIJN VINDT PLAATS DIRECT NA HET EVENEMENT. HIERIN VINDEN EVT. NACALCULATIES PLAATS)
5.5. Indien Opdrachtgever de overeenkomstig artikel 4.2a annuleert zal de eenmalige aanbetaling door Kasteel de Hoogenweerth van het bankrekeningnummer van Opdrachtgever teruggestort worden.
5.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de aan Kasteel de Hoogenweerth verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door Kasteel de Hoogenweerth aan Opdrachtgever verschuldigde bedragen.
5.7. In geval van te late betaling heeft Kasteel de Hoogenweerth het recht: (a) de levering van de Diensten op te schorten zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is en (b) de wettelijke rente vermeerderd met drie procent (3%) in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatshebben tot de datum waarop het verschuldigde bedrag door Kasteel de Hoogenweerth is ontvangen.
Opdrachtgever zal alle kosten vergoeden die Kasteel de Hoogenweerth moet maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, welke koste tenminste vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van EURO 150,- zullen bedragen.
5.8. Opdrachtgever dient binnen een termijn van 72 uur na ontvangst van de eindfactuur eventuele bezwaren tegen de eindfactuur schriftelijk aan Kasteel de Hoogenweerth kenbaar te maken.
5.9 Opdrachtgever dient binnen 48 uur na uitvoering van het evenement schriftelijk bezwaar te maken bij eventuele gebreken t.o.v. het geen in de opdrachtbevestiging is overeengekomen. Hierbij dient een duidelijke omschrijving van het bezwaar te worden weergegeven.
5.10 Opdrachtgever kan tot 10 werkdagen voor uitvoering het definitieve aantal gasten doorgeven. Deze doorgegeven aantallen zullen ook worden gefactureerd door Kasteel de Hoogenweerth. (EEN MAXIMALE AFWIJKING VAN 10% NAAR BENEDEN KAN KOSTELOOS GEREALISEERD WORDEN)

6. Verplichtingen Kasteel de Hoogenweerth

6.1 Kasteel de Hoogenweerth zal de Diensten leveren met inachtneming van het bepaalde in Overeenkomst. Kasteel de Hoogenweerth verplicht zich om de afspraken in de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren.
6.2. Kasteel de Hoogenweerth behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval Opdracht toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit deze Overeenkomst.
6.3 Diensten of producten, ingehuurd door Kasteel de Hoogenweerth zijn  door de verhurende partij (goed)gekeurd op: beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, deugdelijkheid of met expliciete vermelding anderszins aangeboden en geleverd.
6.4. Kasteel de Hoogenweerth behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot omstandigheden van technische aard, de levering van de Diensten uit te stellen. In het geval dat de levering van de Diensten door Kasteel de Hoogenweerth wordt uitgesteld, zal de compensatie voor Opdrachtgever bestaan uit het alsnog leveren door Kasteel de Hoogenweerth van vervangende Diensten aan Opdrachtgever, zulks in goed overleg met Opdrachtgever. Opdrachtgever mag echter ook besluiten in dit geval de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

7. Verplichtingen en beperkingen Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de getekende Overeenkomst.
7.2 Opdrachtgever is verplicht de levering van de Diensten door Kasteel de Hoogenweerth bij aanvang van de verlening van de Diensten en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkoming direct te melden aan Kasteel de Hoogenweerth, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de Diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien Opdrachtgever een gebrek in de Diensten aan Kasteel de Hoogenweerth meldt, zal Kasteel de Hoogenweerth zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen.
7.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Diensten af te nemen of te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijke verkeer betaamt. Onder meer is het Opdrachtgever en zijn gasten niet toegestaan om rijst, confetti, serpentine, bloemblaadjes en/of soortgelijke producten op de locatie te gebruiken en/of uit te strooien en is het Opdrachtgever en zijn gasten niet toegestaan vuurwerk of soortgelijke producten te gebruiken binnen een straal van honderd meter, gemeten vanaf de locatie, tenzij Opdrachtgever hiervoor een vergunning van de bevoegde instantie(s) heeft verkregen. Een kopie van een eventuele vergunning dient voor aanvangsdatum van de Diensten in het bezit te zijn van Kasteel de Hoogenweerth.
7.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor: (a) het doen van onrechtmatige uitlatingen; (b) het hinderlijke benaderen, bedreigen of op andere wijze vallen van personen.
7.5 Indien de Locatie in een woonomgeving is gevestigd dient bij aankomst en vertrek van de gasten van Opdrachtgever en de eventueel door of via hem ingeschakelde derden rekening te worden gehouden met de omwonenden. Opdrachtgever is verplicht een persoon aan te wijzen die toezicht zal houden dat overlast zich niet zal voordoen.
7.6 Opdrachtgever zal in verband met de door Kasteel de Hoogenweerth nagestreefde hoge kwaliteit van haar Diensten minimaal 10 werkdagen voor de aanvangsdatum van de levering van de Diensten het definitieve aantal aanwezige gasten van Opdrachtgever op de Locatie schriftelijk aan Kasteel de Hoogenweerth bevestigen.
7.7. Indien Opdrachtgever en/of zijn gasten en of de door of via hem ingeschakelde derden het bepaalde in de leden 3,4 en 5 van dit artikel overtreden. Zullen eventuele boetes die aan Kasteel de Hoogenweerth worden opgelegd in hun geheel worden doorberekend aan Opdrachtgever, onverminderd het recht van Kasteel de Hoogenweerth om volledige schadevergoeding te eisen van Opdrachtgever.
7.8 a. Indien de Opdrachtgever per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd. B. Indien de Opdrachtgever/ gast in de locatie van Kasteel de Hoogenweerth spijzen nuttigen welke niet door Kasteel de Hoogenweerth verstrekt zijn, is de Opdrachtgever een bedrag aan keukengeld verschuldigd. C. De in de hierboven vermelde artikelen 7.8 a en 7.8
b. Worden bedoelde bedragen vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijke vastgesteld door Kasteel de Hoogenweerth
c. Het is de Opdrachtgever en/of haar gasten niet toegestaan om te roken in enige overdekte ruimte binnen of verbonden aan Kasteel de Hoogenweerth, tenzij anders aangegeven. Opgelegde boetes als gevolg van verzuim van dit verbod, zullen volledig worden doorbelast aan de opdrachtgever.

8. Kasteel de Hoogenweerth voorzieningen.

8.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat de eigendommen van de door Kasteel de Hoogenweerth ter beschikking gestelde voorzieningen bij Kasteel de Hoogenweerth blijft berusten (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) en dient derden die rechten met betrekking tot de voorzieningen willen doen laten gelden of maatregels willen nemen (zoals beslaglegging), direct van het eigendomsrecht van Kasteel de Hoogenweerth op de hoogte te brengen en Kasteel de Hoogenweerth ter zake te waarschuwen.
8.2 Onderhoud, wijzigen of verplaatsingen met betrekking tot de voorzieningen van Kasteel de Hoogenweerth zullen slechts geschieden door Kasteel de Hoogenweerth, dan wel door daartoe door Kasteel de Hoogenweerth ingeschakelde derden.
8.3 Kasteel de Hoogenweerth heeft het recht van Opdrachtgever te verlangen een verzekering af te sluiten ter afdekking van risico’s. Opdrachtgever heeft op eerste verzoek van Kasteel de Hoogenweerth de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven.

9.Muziek op de Locatie

9.1 Met ondertekening van de Overeenkomst verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met en zich te houden aan het besluit horeca-, sport- en recreatiebedrijven milieubeheer. Het maximaal te produceren geluidsniveau in Kasteel de Hoogenweerth is 95dBa. Enkel het geluidssysteem van Kasteel de Hoogenweerth is te gebruiken, of anders overeengekomen met Kasteel de  Hoogenweerth. Indien Opdrachtgever van deze geluidsniveaus wenst af te wijken zal Opdrachtgever zelf voor eventuele vergunningen moeten zorgen, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Een kopie van dergelijke vergunning dient voor aanvangsdatum van de Diensten in het bezit te zijn van Kasteel de Hoogenweerth. Door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals Bands en Deejays, zijn verplicht, ter voorkoming van geluidsoverlast, eerst op de dag na levering van de Diensten tussen 08:00 en 10:00 uur hun apparatuur op te halen. Kasteel de Hoogenweerth behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te treffen indien Opdrachtgever zich niet houdt aan de geldende geluidsniveaus.
9.2 In geval van overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt Opdrachtgever een boete van 10% van het offerte bedrag welke boete direct opeisbaar is. Kasteel de Hoogenweerth behoudt het recht volledige schadevergoeding te vorderen bij Opdrachtgever. Dit zal vervallen indien de Huis DJ deze overlast heeft verzorgd.
9.3 Indien Opdrachtgever zelf entertainment verzorgt, dient gedurende de gehele uitvoering een Kasteel de Hoogenweerth technicus aanwezig te zijn t.b.v. handhaving art. 9.1 en art. 9.2. ofwel anders overeengekomen met Kasteel de Hoogenweerth.
9.4. Bij eventuele overlast met financiële gevolgen, wordt de schade volledig verhaald bij de Opdrachtgever.

10. Privacy

Kasteel de Hoogenweerth zal de Diensten leveren en de gegevens van Opdrachtgever verwerken in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens.

11. Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

11.1 Opdrachtgever zal het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst, van een offerte die door Kasteel de Hoogenweerth is of wordt uitgebracht en/of van iedere rechtshandeling die door/namens Kasteel de Hoogenweerth is of wordt verricht, evenals overige bedrijfsinformatie, geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van Kasteelde Hoogenweerth.
11.2 In geval van overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt `opdrachtgever een boete van Euro 10.000,00 per gebeurtenis, welke boete direct opeisbaar is. Kasteel de Hoogenweerth behoudt het recht volledige schadevergoeding te vorderen bij Opdrachtgever.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Kasteel de Hoogenweerth is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van opdrachtgever, zijn gasten of derden, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of de Diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door bewijsbare opzet of grove schuld van Kasteel de Hoogenweerth

12.2 Onverminderd het geen elders in de Algemene Voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van Kasteel de Hoogenweerth jegens Opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de door Opdrachtgever aan Kasteel de Hoogenweerth voor de overeengekomen Diensten betaalde vergoeding (exclusief BTW). `Deze vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Kasteel de Hoogenweerth zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen in het aanbod van de Diensten geven geen recht op compensatie.
12.3 Opdrachtgever, zijn gasten en/of door de namens Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het Kasteel de Hoogenweerth of enige derde is en/ of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/ of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door Opdrachtgever, zijn gasten en/of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enige dier en/ of enige stof en/ of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.
12.4 Kasteel de Hoogenweerth is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die op de locatie zijn meegebracht door een gast van Opdrachtgever en/of een door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derde.
Opdrachtgever vrijwaart Kasteel de Hoogenweerth tegen aanspraken van gasten en/of door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden terzake.

13. Duur beëindiging en ontbinding

13.1 De Overeenkomst tussen Kasteel de Hoogenweerth en Opdrachtgever wordt gesloten voor de in de Overeenkomst vermelde datum en/ of data en de in de Overeenkomst genoemde Locatie.
13.2. Kasteel de Hoogenweerth is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien Opdrachtgever (a) niet kredietwaardig wordt geacht door Kasteel de Hoogenweerth en/of (b)indien Opdrachtgever een of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet geheel nakomt.
13.3. Partijen zijn voorts gerechtigd om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien (a) de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard: (b) het faillissement van de andere Partij is aangevraagd: (c) de andere Partij is surseance van betaling verkeert: (d) er surseance van betaling voor de andere Partij is aangevraagd; € de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd; (f) de andere Partij zijn onderneming staakt; (g) indien op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt gelegd: of (h) indien de andere Partij iets doet of nalaat waardoor de goede naam en/ of de rechtmatige belangen van de eerste Partij in ernstige mate worden geschaad zodanig dat niet in redelijkheid kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt voorgezet.
13.4. Voorts is Kasteel de Hoogenweerth na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de Overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde terstond te ontbinden. Maakt Kasteel de Hoogenweerth van deze bevoegdheid gebruik, dan zal Kasteel de Hoogenweerth tot geen enkele schadevergoeding zijn gehouden
13.5 Indien één of meer gevallen zoals genoemd in de leden 2,3 en 4 van dit artikel zich voordoen zijn alle vorderingen die Kasteel de Hoogenweerth en Opdrachtgever heeft onmiddellijk en onvoorwaardelijke opeisbaar.

14. Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan natuurrampen, oorlogen een niet-toerekenbare tekortkoming van door Kasteel de Hoogenweerth ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijke niet of niet toereikend beschikbaar zijn van voorzieningen en/of Diensten, hardware, software en/of Internet-of andere telecommunicatieverbindingen ten behoeve en Opdrachtgever waarbij de oorzaak buiten de macht van Kasteel de Hoogenweerth ligt, als de iedere andere situatie waarop Kasteel de Hoogenweerth geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht zijn partijen niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht gelden schade te vergoeden.

15. Intellectuele Eigendom

15.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die Kasteel de Hoogenweerth in het kader van de Overeenkomt levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Kasteel de Hoogenweerth of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door Opdrachtgever verleent Kasteel de Hoogenweerth aan Opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet- overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten.
15.2 De intellectuele eigendomsrechten op materialen, voorzieningen en gegevens die Opdrachtgever aan Kasteel de Hoogenweerth verstrekt in het kader van de Overeenkomst, blijven berusten bij opdrachtgever of haar licentiegegevens.
Voor zover noodzakelijk voor levering van de Diensten door Kasteel de Hoogenweerth verleent Opdrachtgever Kasteel de Hoogenweerth een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten.
15.3 Opdrachtgever vrijwaart Kasteel de Hoogenweerth voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebuikt door Kasteel de Hoogenweerth van de door opdrachtgever aan Kasteel de Hoogenweerth versterkte materialen gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

16. Exclusiviteit

16.1 Het primaire contact met relaties van Kasteel de Hoogenweerth verloopt uitsluitend via Kasteel de Hoogenweerth. Opdrachtgever is enkel gerechtigd rechtstreeks contact op te nemen met relaties van Kasteel de Hoogenweerth, dan wel deze relaties en/ of derden direct of indirect in kennis te stellen dat de relatie (indirect) ook klant is van Opdrachtgever, indien daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Kasteel de Hoogenweerth is verkregen
16.2. Kasteel de Hoogenweerth is gerechtigd haar Diensten aan meer Opdrachtgevers uit één branche aan te bieden. Indien Opdrachtgever branche-exclusiviteit van Kasteel de Hoogenweerth verlangt, zal Kasteel de Hoogenweerth hiervoor een redelijke vergoeding van Opdrachtgever verlangen.

17. Overdracht van verplichtingen

17.1 Opdrachtgever kan een (gedeelte van de) verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Kasteel de Hoogenweerth overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
17.2 In de relatie met derden die op verzoek van opdrachtgever en na toestemming van Kasteel de Hoogenweerth door Opdrachtgever of Kasteel de Hoogenweerth worden ingehuurd gelden de annuleringsvoorwaarden van deze derden.
17.3 Kasteel de Hoogenweerth mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomsten overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Kasteel de Hoogenweerth zal Opdrachtgever schriftelijk op de hoogste stellen van een dergelijke overdracht.

18. Diversen

18.1 De inhoud van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Partijen ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst.
18.2 Kasteel de Hoogenweerth mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
18.3. Nietigheid van een of meer delen van de Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van deze voorwaarden onverlet. Indien een of meer delen van de Algemene Voorwaarden nietig mocht(en)blijken dan zijn Partijen met het nietige deel/de nietige delen het dichtst benadert.

19.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Op iedere Overeenkomst waarbij Kasteel de Hoogenweerth partij is, op iedere offerte die door Kasteel de Hoogenweerth wordt uitgebracht en/of op iedere rechtshandeling die door/namens Kasteel de Hoogenweerth wordt verricht, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
19.2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
19.3. Alles geschillen waarbij Kasteel de Hoogenweerth direct dan wel indirect partij is, worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter in Maastricht.

20. Klachtenafhandeling

1. Reikwijdte van deze regeling
De klachtenprocedure van Kasteel de Hoogenweerth heeft betrekking op de diensten die Kasteel de Hoogenweerth op haar locaties levert ten behoeve van de uitvoering van evenementen.

Niet onder deze regeling vallen:
– agenda van Kasteel de Hoogenweerth

Als klacht wordt gedefinieerd: een formele uiting van onvrede over de dienstverlening van een specifieke locatie van Kasteel de Hoogenweerth, die Kasteel de Hoogenweerth schriftelijk bereikt en betrekking heeft:
– op een levering van een dienst die betrekking heeft op het evenement
– op de locatiemanager, partymanager of andere leden van het personeel
– op een (sterke) afwijking van een verwachtingspatroon bij de opdrachtgever

2. Doel van de regeling Het doel van de klachtenregeling is drieledig:
1. De klachtenregeling draagt zorg voor een eenduidige, snelle en voor alle medewerkers en opdrachtgevers inzichtelijke werkwijze m.b.t. de afhandeling van klachten.
2. De klachtenregeling geeft de opdrachtgever van Kasteel de Hoogenweerth inzicht in de wijze, waarop klachten kunnen worden gedeponeerd en openheid over de wijze waarop hun klacht wordt behandeld.
3. De klachtenregeling verschaft de leiding van Kasteel de Hoogenweerth inzicht in de omvang en de aard van de klachten over de dienstverlening. De klachtenregeling maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid van Kasteel de Hoogenweerth.

3. Proceseigenaar, toezicht en beheer van de klachtenregeling
De directie (oftewel secretariaat van de directie) van Kasteel de Hoogenweerth is uitvoerder van en eerstverantwoordelijke voor de klachtenregeling. Zij beslist bij binnengekomen klachten of de klachtenprocedure van toepassing is en wordt gehanteerd. Zij ziet toe op een snelle en correcte afhandeling van de klacht. Zij draagt zorg voor de archivering van klachten. De rapportage wordt uitgevoerd door het secretariaat van de directie.

4. De ontvangst van klachten
In de praktijk kunnen klachten bij iedere medewerker binnen komen. Dat betekent dat iedere medewerker alert moet zijn op klachten. Wanneer medewerkers van de administratie bij de binnengekomen post uitingen van ontevredenheid van opdrachtgevers tegenkomen, dragen zij die over aan de locatiemanager of aan het secretariaat van de directie.

5. De klachtenprocedure
– De klacht komt binnen
– De administratie / secretariaat registreert de klacht.
– De administratie / secretariaat stelt de directie in kennis.
– De directie beslist of de klachtenprocedure wordt gehanteerd.
– De administratie / secretariaat informeert de klager dat zijn klacht in behandeling genomen is en binnen welke termijn deze behandeld zal worden
– De directie informeert:
i. de betrokken locatiemanager
ii. de betrokken medewerker(s);
– De locatiemanager handelt de klacht af in overleg met de betrokken medewerker(s).
– De directie neemt op voorstel van de locatiemanager indien nodig verbetermaatregelen.
– De locatiemanager informeert over afhandeling:
i. de klager;
ii. de directie;
– De locatiemanager draagt zorg voor de archivering van de klacht. Informatie over de klacht wordt intern verspreid aan betrokkenen:
– schriftelijk in gesloten enveloppe met daarop Vertrouwelijk en Persoonlijk.
Als doorlooptijd van klacht tot informeren over afhandeling geldt een termijn van ten hoogste vier werkweken.

6. Basisregeling
De klachtenprocedure geldt als een basisprocedure, waarin:
– snelheid van handelen;
– het belang van de klager;
– de zorgvuldigheid t.o.v. de beklaagde medewerker, worden gewaarborgd.

De locatiemanager is bevoegd om naar bevind van zaken lichte uitingen van onvrede direct zelf af te handelen, als de betrokken relatie/afnemer daarmee akkoord gaat. Het gaat daarbij om acties die de relatie met de klager en diens organisatie betreffen. Met als doel een formele klacht te voorkomen d.m.v. relatiemanagement. Uitdrukkelijk is het niet aan de orde dat de locatiemanager daarbij sturende acties jegens medewerkers onderneemt. Immers die vallen onder de leidinggevende taken van de directie. Bij twijfel raadpleegt de locatiemanager altijd de directie. In het geval de klacht door de locatiemanager zelf wordt afgehandeld, wordt de klacht wel geregistreerd en gearchiveerd en wordt de betrokken medewerker door de locatiemanager geïnformeerd. Uiteraard is de locatiemanager bevoegd om de medewerker op de klacht aan te spreken, samen met een medewerker van HR of de directie.

7. De registratie van klachten
De locatiemanager registreert onder verantwoordelijkheid van de directie van Kasteel de Hoogenweerth. Ook klachten, die niet ontvankelijk worden verklaard, worden geregistreerd met de reden van afwijzing. Doel van de registratie is om inzicht te krijgen in aard en omvang van de klachten over onze dienstverlening.

8. De archivering van klachten
Alle geregistreerde klachten worden gearchiveerd: Het klachtendossier bevat:
a. de klachtenbrief;
b. het inschrijfformulier;
c. alle interne en externe correspondentie over de klacht:
d. brieven;
e. e-mailberichten;
f. de informatie aan de klager over de afhandeling.

De archivering verloopt volgens de richtlijnen voor archivering en toegankelijkheid van Kasteel de Hoogenweerth. Op het klachtenarchief is de Wet op de Persoonsregistratie van toepassing.

9. Communicatie over de klachtenregeling
De klachtenregeling wordt na vaststelling door de locatiemanager van Kasteel de Hoogenweerth aan alle Kasteel de Hoogenweerth medewerkers bekend gemaakt via een interne mededeling. In de algemene voorwaarden van Kasteel de Hoogenweerth wordt gemeld dat Kasteel de Hoogenweerth een klachtenregeling heeft en tevens waar men klachten kan deponeren.